Samarqand qishloq xo`jalik instituti 1929 yilda tashkil etilgan. Institut Markaziy Osiyoning agrar sohasidagi yirik oliy o'quv yurtlaridan biridir. Batafsil

Bizning manzil 

   

 

Samarqand shahar
Mirzo Ulug'bek, 77-uy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ishonch telefoni:
+99866-234-01-00

Ko'zi nuri pastlar uchun sayt versiyasi 

2018 yil – Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili 

  

PosterAcademica2

postermind

Hozir saytda 

We have 108 guests and no members online

Facebook

Agroiqtisodiyot va marketing kafedrasi

Olim Murtazayev 

Iqtisod fanlari doktori Professor

kafedra mudiri

 ALOQA MA'LUMOTLARI:

Mirzo Ulug'bek -77. 140103.
Samarqand O'zbekiston.
Tel: +998662340786
Fax: +998662340786
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Qabul kunlari: Har kuni 15:00 - 17:00 gacha.

 

Qishloqxo'jalikiqtisodiyotivaboshqaruv» kafedrasi 1930 yildatashkiletilganbo'lib, kafedraniprofessor. V.V.Makeyev (1930-1935y.), professor. A.M.Krasnousov, (1935-1954 y.) dos. T.I.Selivanenko, akademiklar: S.K.Kolesnev, V.S.NemchinovvaA.Tulupnikovlar, dos. P.M.KulangiyevvadotsentP.M.Kraynyuk(1954-1966 y.), professor. Sh.Sulaymonov (1966-1968 y.), professor. M.Husanov (1968-1976 y.), professor. K.Xotamov (1978-1979 y), dotsent. Vafayev S. (1979-1987 y.), professorF.J.Jo'rayev (1987-1998 y.), professor. T.Ya.Nurumbetov (1998-2000), B.N.Nasriyev, (2003-2005 y.), professor. F.J.Jo'rayev (2005-2006 y) va 2006 yildanhozirgikungachakafedrani 23 nafarlijamoasigai.f.d., professor O.Murtazayevrahbarlikqilibkelmoqda. Kafedrada 5230100-«Iqtisodiyot (qishloqxo'jaligi)», 5420100- «Qishloqxo’jaligidamenejment» yo'nalishlaribo'yichabakalavrlartayyorlanmoqda.

a) Kafedraningilmiysalohiyati
«Qishloqxo'jaligiiqtisodiyotivaboshqaruvi» kafedrasiO'zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasining 2004 yil 3-sentyabrdagi 415- sonliqarorigaasosan «Iqtisodiyot» va «Menejmentvamarketing» kafedralarinegizidatashkiletilgan. Joriyyildakafedrada 22 taprofessor-o'qituvchiva1 tatexnikxodimfaoliyatko'rsatdi. Fandoktori -professor 1 ta, dosentlar 5 ta, fannomzodi 7ta, kattao'qituvchi 1 ta, assistentlar 14ta, kattailmiyhodimizlanuvchi 1 tanitashkilqilganholda, shundan 2tasi 0,5 shtatda,1 tasi 0,25 shatda,2 tasi 0,75 shtatdavaqolganlarto'liqshtatdaIlmiysalohiyat 46,0 % gateng.
Kafedradao'tiladiganfanlarbo'yichaO'zbekistonRespublikasiOliyvao'rtamaxsusta'limvazirligivaOliyo'quvyurtlaridailmiy-uslubiybirlashmalarfaoliyatinimuvofiqlashtiruvchikengashtomonidan 2011 yildava 1- bosqichtalabalar uchunesa 2014 yildatasdiqlangannamunaviydasturlarmavjud. Shudasturlarasosidao'quvyiliuchunishchidastur, ishchirejalar, kalendarrejasi, texnologikxarita, baxolashrejasituzilibtasdiqlangan. Barchafanlardano’quvuslubiymajmualarbazasiyaratilganvaaxborotresursmarkazigajoylashtirilgan.
Kafedradatalabalargata'limberishdahozirgikunda professor O.Murtazayevtajribalidosentlardan, Sh.A.Rahmonov, Sh.T.Hasanov, F.B.Axrorov, J.Oripov, Sh.Islomov,kattao'qituvchiSh.Vahobova, assistentlarO.Tursunov, Z.Ishniyazov, B.Sultonov, M.Saidmurodov, J.Mirzayev,A. Ismailov,O.Pardayeva,A.Tog’ayev,A.Tajiyevvaboshqalarfaoliyatko'rsatibkelishmoqda. O'qitishningzamonoviytexnikvositalarivakompyuterlarbilanjihozlangano'quvxonalarihamdao'quvbinolaritalabavao'qituvchilarxizmatida. Shuningdek, kafedradaiqtisodfanlarinomzodlari, dosentlar: Sh.Raxmonov,J.Oripov,F.AxrorovvaSh.Hasanovlartalabalargachuqurbilimberishdavailmiy-tadqiqotishlaridaalohidajonbozlikko'rsatibishlabkelmoqdalar. Kafedradabajarilganilmiy-tadqiqotishlarinatijalarimamlakatimizningyetakchitarmog'ihisoblanganagrosanoattizimida: iqtisodiyot, ishlabchiqarishnitashkiletish, boshqaruvda, samaraliqo'llanilmoqda. Bundantashqarikeyingiyillarda, professor O.MurtazayevvadotsentF.Axrorovlartomonidan «Qishloqxo'jalikiqtisodiyoti», darsliklari chop etilib, mamlakatimizOliyo'quvyurtlaridadarsliksifatidafoydalanilmoqda.
b) Kafedraningmoddiy-texnikbazasi. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalariningjoriyetilishi
5230100-«Iqtisodiyot»(qishloqxo'jaligi) ta'limyo'nalishibo'yicha «Qishloqxo'jaligiiqtisodiyotivaboshqaruvi» kafedrasidahisobotdavrida 1 ta ma'ruza (145) va 1 ta (142) kompyutersinfi (kompyuterlar,faks, proyektorvaboshqatexnikjihozlarbilanta'minlangan) vaboshqabirqanchaamaliydarslaro'tiladiganxonalarmavjud. Umuman 2002-2017yillardakafedradainstituttomonidan 3ta «Pentium-IV» rusumlikompyutervalazerli printer berilganbo'lsa, Tempus loyixasitomonida 18 ta «Pentium-III» va «Pentium-IV» kompyuterlari, proyektor, faks, ko'chmaekranvaboshqatexnikvositalarvako'pmiqdordaxorijiyadabiyotlarolingan (adabiyotlarkutubxonagatopshirilgan). Magistrlarvatalabalaruchunbarchashart-sharoitlaryaratilgan. Bundantashqari professor-o'qituvchilaro'tiradiganbarchaxonalarida 7- ta kompyuterlarishlabturibdi. Kafedradatalabalarta'limoladiganyo'nalishlarbo'yichayangipedagogiktexnologiyalarnio'rganishuchun 7 ta o'qituvchiturlijoylardamalakalarinioshirganbo'lib, kafedrao'qituvchilaritomonidanolibborilayotganfanlarishchio'quvdasturlaridabelgilanganaxborottexnologiyalariniqo'llashdarajasi 70 foiznitashkiletadi. Talabalargaprezentasiyavaslaydlarasosidadarso'tilmoqda. Bu yilbitiruvchibakalavrlarvamagistrlaro'zbitiruvmalakaviyishlariniproyektorlaryordamidahimoyaqildilar. Axborotta'limresurslarihajmi 6550 MB danoshiqroqnitashkiletadi.
Kafedragategishli 142 va 145 o'quvxonalarihamda professor-o'qituvchilaro'tiradiganxonalarto'liqta'mirlanganvajihozlangan. O'quvxonalarivadevorlarfanlargamosko'rgazmaliqurollarbilanjixozlangan. Kafedrao'qituvchilaritayyorlagano'quv-uslubiymajmualarkitobshaklidachiqarib, tayyorlangan.

Biz haqimizda | Yangiliklar | E'lonlar | Fakultetlar | Kafedralar | Markaz va bo'limlar

Bizning hamkorlarimiz:

                                                      

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550